Szukaj

REGULAMIN KONKURSU „MOONKA & VUOKKOSET”

REGULAMIN KONKURSU „MOONKA & VUOKKOSET”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MOONKA & VUOKKOSET” (dalej zwanego „Konkursem”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Moonka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 8/79, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000863514, NIP 951-250-83-50, (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Eco and More Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres ul. Frascati 4/2, 00-483 Warszawa REGON: 145848195, NIP: 5252519276, KRS: 0000399184, (dalej zwane „Fundatorem nagród”).

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.8. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Instagram oraz Facebook. Nadto serwis Instagram i Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.08.2021 r. w postaci postu konkursowego na fanpage-u moonka w serwisie Instagram oraz Facebook.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 20.08.2021 r. do 28.08.2021 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

2.3 Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w postaci komentarza w poście konkursowym na fanpage-u w serwisie Instagram i Facebook w terminie nie później niż do dnia 04.09.2021 r. Lista laureatów będzie wskazywała laureatów poprzez nick, którym laureat posługuje się na swoim profilu Instagram oraz Facebook.

3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:

1) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe „Opisz w kilku zdaniach co dała (lub daje) ci miesiączka..” (dalej zwanej „Odpowiedzią”); oraz 2) zamieścić Odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu.

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu na fanpage-u w serwisie Instagram lub Facebook (Uczestnik może zamieścić zgłoszenie tylko w jednym z serwisów - Instagram lub Facebook. Zgłoszenia powtarzające się w dwóch serwisach nie będą brane pod uwagę.) i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6. Komisja, spośród Odpowiedzi zgłoszonych do konkursu, wybierze 3 odpowiedzi, które uzna za najlepsze.

3.7. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4. PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK.

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi i Fundatorowi nagród, każdemu z osobna, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu; 3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych; 4) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt; 5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt. 4.3. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.

5. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności moonka” znajdującej się pod adresem: Polityka Prywatności moonka

6. NAGRODY

6.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu łącznie na fanpage’u Instagram i Facebook: 5 x nagroda – książka „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie” oraz zestaw produktów higieny menstruacyjnej Vuokkoset. Wartości jednej nagrody to ok. 160 zł (słownie: stu sześćdziesięciu) złotych;

6.2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Fundatora.

6.3. W celu odbioru nagrody laureat powinien w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów (o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu) wysłać do Organizatora prywatną wiadomości w serwisie Instagram lub Facebook, w którym poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, prawo laureata do nagrody wygasa, zaś Organizator może ją przyznać kolejnej osobie wyłonionej zgodnie z Regulaminem.

6.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Fundatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 6.3 powyżej, najpóźniej w od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.

6.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: moonka@moonka.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Franciszka Klimczaka 8/79, 02-797 Warszawa, z dopiskiem o treści: „MOONKA & VUOKKOSET– konkurs”.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.Zapisz się na newsletter

i odbierz darmowy PDF, który pomoże Ci wspierać córkę w czasie dorastania

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj