Statut Fundacji moonka

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja nosi nazwę „moonka”, zwana dalej „Fundacją” 

2. Fundacja zostaje ustanowiona przez spółkę pod firmą moonka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000863514 (zwaną dalej Fundatorem), na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Taras prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Karolkowa 50 lok. 3, dnia 13 kwietnia 2022 roku r. repertorium A nr 1523/2022 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 4 

1. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym: biura, oddziały i inne jednostki, a także przystępować do spółek. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji. 

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać nagrody, medale i certyfikaty oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

2. Fundacja może używać logotypu i odznak według wzoru ustanowionego przez Zarząd Fundacji. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 Cele statutowe Fundacji 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, mających na celu zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia, wysokiej jakości edukacji, a szczególnie promowanie dobrobytu oraz uczenia się przez całe życie; 

2. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, obejmująca zadania w zakresie: inicjowania i wspierania rozwiązań z zakresu ochrony i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, a także profilaktyki zachowań ryzykownych, uzależnień i patologii społecznej; 

3. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt; 

4. Propagowanie postawy pozytywnego podejścia do ciała (ciałopozytywność) poprzez: 

a. Upowszechnianie wiedzy o ciele, jego funkcjonowaniu i procesach fizjologicznych 
b. Budowanie języka szacunku, empatii i czułości w stosunku do siebie i swojego ciała. 
c. Normalizowanie pojęć dotyczących ciała i naturalnych zjawisk fizjologicznych 
d. Skupienie się na funkcjonalności ciała i tym, co dzięki niemu można robić i co czuć a nie na to jak wygląda 
e. Popularyzację idei ciałopozytywności w mediach i portalach społecznościowych 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

3. Finansowanie i rozpowszechnianie publikacji, książek, ulotek, broszur, plakatów, wydawnictw elektronicznych, wydawnictw internetowych i stron internetowych związanych z celami statutowymi wskazanymi w § 6. 

4. Wyznaczanie standardów opisujących ciałopozytywne zachowania i postawy. 

5. Propagowanie standardów wskazanych w pkt 4 i prowadzenie ich certyfikacji. 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 
c. zbiórek publicznych, 
d. majątku fundacji, 
e. odsetek i lokat bankowych. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 11 

Władzami Fundacji są: 

a. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą. 
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
c. Rada Naukowa Fundacji, zwana dalej Radą Naukową. 

Rada Nadzorcza 

§ 12 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 do 6 członków, powoływanych każdorazowo przez Fundatora na czteroletnią kadencję. 

3. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż przez jedną kadencję. 

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. upływu kadencji 
b. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
d. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu, 
e. śmierci członka. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

8. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie. 

9. Przedstawiciel lub pracownik Fundatora może zostać członkiem Rady 

§ 13 

Do zadań Rady należy: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji, 
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 
d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 
g. kierowanie zapytania do Rady Naukowej w celu wydania opinii lub rady. 

§ 14 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3 . Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu, 
d. odwołania przez Fundatora . 

4. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji 

5. Członkowie zarządu mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie 

6 Zarząd kieruje zapytania do Rady Naukowej w celu wydania opinii lub stanowiska. 

7. Przedstawiciel lub pracownik Fundatora może zostać członkiem Zarządu 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu, 
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 17 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

§ 18 

Rada Naukowa Fundacji 

1. Rada Naukowa Fundacji jest ciałem doradczym. 

2. Rada Naukowa składa się z 3 do 9 osób, powoływanych przez Zarząd na indywidualne czteroletnie kadencje 

3. Rada Naukowa jest uprawniona do zgłaszania pomysłów oraz problemów, opiniuje projekty badawcze, edukacyjne i profilaktyczne, dbając o ich najwyższy poziom. 

Rada Naukowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

5. Zarządowi służy prawo odwołania Rady Naukowej i każdego z jej członków w każdym czasie. 

Rozdział IV. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 19 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 21 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji może także zdecydować Fundator. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

§ 23 

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§ 24 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.